Zjistili jsme, že nejspíš pocházíš z Česka. Doporučujeme jít na Hellspy.cz

nezobrazovat 

 

 • Hellspy poskytuje svojim používateľom úložný priestor a maximálnu rýchlosť na zdieľanie, nahrávanie, preberanie a prezeranie používateľských dátových súborov, ako sú vlastné dokumenty, prezentácie, obrázky a videá.
 • Používateľ nesmie v žiadnom prípade nahrať alebo akokoľvek inak nakladať s takým obsahom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, porušuje autorské práva alebo podnecuje na trestný čin.
 • Služba Hellspy je oprávnená v prípade porušenia podmienok zo strany používateľa zablokovať jeho účet a zneprístupniť, zmazať alebo inak naložiť s dátovými súbormi nahranými používateľom, a to bez akejkoľvek náhrady.
 • Používateľ je povinný zoznámiť sa s nižšie uvedenými Podmienkami používania služby a riadiť sa nimi.

 

Podmienky používania služby Hellspy  

(ďalej tiež len „Podmienky“)

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Používanie služieb a internetových stránok spoločnosti Hellspy SE na portáli Hellspy.cz (ďalej spoločne len ako „Služby“) sa riadi týmito Podmienkami zmluvného vzťahu medzi Používateľom a spoločnosťou Hellspy SE, so sídlom Ostrovského 253/3, Praha 5, Česká republika, vedená na registrovom súde v Prahe, oddiel H, vložka 101 (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“).
  2. Na účely týchto Podmienok je používateľom fyzická alebo právnická osoba, svojprávna, spôsobilá na právne konanie, ktorá musí vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami, používa Služby Poskytovateľa a ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami registrovala alebo ktorej bol v súlade s týmito Podmienkami vytvorený používateľský účet (ďalej tiež len „Používateľ“).
  3. Aby Používateľ mohol Službu používať, musí najskôr vyjadriť súhlas s Podmienkami. Ak Používateľ s Podmienkami nesúhlasí, nemôže Službu používať. Súhlas s Podmienkami Používateľ vyjadrí tiež tým, že začne Službu používať.
  4. Služba poskytovaná Poskytovateľom spočíva najmä v možnosti ukladania informácií (ďalej tiež len „dátový súbor“) poskytnutých Používateľom v zmysle ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.
 2. Práva a povinnosti Poskytovateľa.
  1. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi i) úložný priestor pre dátové súbory a umožňuje Používateľovi ii) ich správu a zdieľanie prostredníctvom siete internet, iii) preberanie zdieľaných dátových súborov ďalších Používateľov a iv) čerpanie ďalších služieb uvedených na stránkach Poskytovateľa. Zamknuté dátové súbory sú však prístupné len tým Používateľom, ktorí takýto dátový súbor nahrali.
  2. Služby poskytované Poskytovateľom Používateľovi sú poskytované „tak ako sú“. Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky týkajúce sa Služieb a dátových súborov nahraných inými Používateľmi, najmä žiadne záruky týkajúce sa funkčnosti, rýchlosti a dostupnosti Služieb alebo presnosti či správnosti dátových súborov nahraných Používateľovi a jeho súladu s právom a právami tretích osôb.
  3. Poskytovateľ sa žiadnym spôsobom nezoznamuje s dátovými súbormi nahranými Používateľovi, ani tieto dátové súbory neanalyzuje.
  4. Poskytovateľ zodpovedá za obsah informácií nahraných Používateľom len vtedy, ak mohol vzhľadom na predmet svojej činnosti a okolnosti a povahu konkrétneho prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo konania Používateľa sú protiprávne alebo ak sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom konaní Používateľa a bez meškania neurobil všetky kroky, ktoré možno po ňom požadovať na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií (v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení).
  5. Poskytovateľ však nie je povinný dozerať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie (v súlade s ustanovením § 6 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení).
 3. Práva a povinnosti Používateľa.
  1. Používateľ je oprávnený nahrať v rámci používania Služby len také dátové súbory, ktoré je oprávnený používať, rozmnožovať, rozširovať, oznamovať či inak s nimi nakladať, a to na základe autorstva, licencie alebo iného titulu k takto nahranému dátovému súboru.
  2. Používateľ nesmie nahrať v rámci používania Služby také dátové súbory, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, porušujú autorské práva či iné práva tretích osôb, podnecujú na trestný čin, obsahujú pornografické dielo, ktoré zobrazuje alebo inak využíva dieťa alebo v ktorom sa zobrazuje násilie či neúcta k človeku, alebo ktoré zobrazuje alebo inak znázorňuje pohlavný styk so zvieraťom.
  3. Používateľ nie je oprávnený využívať Službu na žiadne účely odporujúce týmto Podmienkam alebo uplatniteľným právnym predpisom Českej republiky či iných štátov vzťahujúcich sa na Používateľa, alebo poškodiť dobré meno Poskytovateľa. Používateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za každú ujmu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok Používateľom.
  4. Ak Používateľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi Poskytovateľovi.
  5. Používateľ nie je oprávnený nahrávať dátové súbory zobrazujúce sexuálnu alebo erotickú tematiku, ak výslovne takéto dátové súbory pri nahraní neoznačí.
  6. Ak je Používateľ mladší ako 18 rokov, nebude používať tú časť Služby, pri ktorej je Podmienkou používania minimálny vek 18 rokov.
  7. V prípade, že Používateľ používa ktorúkoľvek Službu Poskytovateľa v rozpore s týmito Podmienkami, Poskytovateľ má právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a bez akéhokoľvek nároku zo strany Používateľa ukončiť či obmedziť poskytovanie Služieb, zmazať, odstrániť alebo inak zneprístupniť dátové súbory Používateľa alebo zrušiť či zablokovať Používateľský účet. Zmazať dátové súbory Používateľa je Poskytovateľ oprávnený aj v prípade podozrenia na používanie Služby v rozpore s týmito Podmienkami či z technických dôvodov.
  8. V prípade oznámenia týkajúceho sa podozrenia z porušovania právnych predpisov či práv tretích osôb (napr. autorských práv), treba zaslať Poskytovateľovi na e-mail abuse@hellspy.com vyjadrenie, ktoré bude obsahovať informácie zahŕňajúce názov daného súboru a celú adresu URL stránky (prepojenie), kontaktné údaje na oznamovateľa a v prípade nahlásenia protiprávneho obsahu tento obsah opísať, prípadne využiť el. formulár na stránkach hellspy.cz.
 4. Spoplatnenie Služby
  1. Využívanie Služby Užívateľom je spoplatnené, a to za (i) sťahovanie dátového súboru v nadväznosti na jeho veľkosti, alebo (ii) využitie časového členstva (prezentované ako Neobmedzené sťahovanie), ktoré stanoví obdobie, v ktorom môže Užívateľ sťahovať dátové súbory bez obmedzenia pri Uplatňované Fair User Policy (ďalej len „FUP“). Výška spoplatnenia sa riadi podľa cenníka Poskytovateľa, v ktorom sú taktiež špecifikované platobné podmienky a informácie o daniach a poplatkoch; náklady na dodanie nie sú s ohľadom na povahu Služieb hradené ani účtované. Užívateľ si pre možnosť sťahovania dátových súborov zakúpi Kredit alebo časové členstvo, ktoré reprezentuje veľkosť dát alebo časové obdobie, v ktorom je možné dátové súbory sťahovať po dobu platnosti kreditu, resp. vypršanie časového členstva. Pravidlo FUP je aplikované po prekročení hranice 100 GB stiahnutých dátových súborov v jednom dni alebo sťahovaní z viac ako 9 IP adries v jednom dni, keď dôjde k dočasnému obmedzeniu užívania služby. Toto obmedzenie trvá len počas dňa, v ktorom došlo k prekročeniu hranice podľa predchádzajúcej vety. Časové členstvo hradené prostredníctvom SMS sa po uplynutí predplateného obdobia automaticky predlžuje a pri každom takom predĺžení dochádza k opätovnému uhradeniu ceny predplatného. Časové členstvo je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS v tvare STOP TMD na číslo 903 09. Zrušenie nemá vplyv na už zaplatené a poskytnutné časové členstvo, ktoré je poskytované až do konca predplateného obdobia.
  2. Zadaním objednávky a riadnym uhradením celej ceny Kreditu je medzi Poskytovateľom a Používateľom uzavretá zmluva o predaji Kreditu (ďalej tiež len „zmluva“), ktorá sa riadi týmito Podmienkami a ponukou Poskytovateľa. Používateľ výslovne súhlasí s tým, že mu Služby môžu byť poskytnuté ihneď po uzavretí zmluvy, a to na základe požiadaviek Používateľa, teda pred uplynutím všeobecnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. O úspešnom vykonaní platby bude Používateľovi vygenerovaný doklad, ktorý spolu s týmito Podmienkami predstavuje textové vyhotovenie zmluvy; Používateľ je oprávnený uložiť si a vytlačiť tieto podmienky. Používateľ zároveň súhlasí s tým, že informácie uvedené v týchto Podmienkach sa poskytujú v inej textovej podobe, t. j. nie písomne.
  3. Na nákup Kreditu má Používateľ možnosť využiť okrem platieb SMS i ďalšie možnosti a aj službu ePlatba, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Pokiaľ Používateľ prostredníctvom internet bankingu odošle platbu, Poskytovateľ pripíše Kredity ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sa uskutočňujú prostredníctvom účtu spoločnosti AGMO a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré Používateľ zadáva do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami jednotlivých bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im oznámi banka s odoslanou transakciou. Uzavretím zmluvy dáva Používateľ Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov, a to až do chvíle jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré Používateľ uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre potrebu Poskytovateľa a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.
 5. Odstúpenie od zmluvy a informácie pre spotrebiteľa.
  1. V prípade, že je Používateľ spotrebiteľom v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Z. z., občianskeho zákonníka, v platnom znení, má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku bez udania dôvodu, do štrnástich dní od jej uzavretia. V prípade, keď sa už na žiadosť Používateľa začalo plnenie zmluvy, uhradí Používateľ Poskytovateľovi časť dojednanej ceny za Služby poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy, Používateľ teda nemá právo na odstúpenie od zmluvy v rozsahu už poskytnutých Služieb. Odstúpenie je Používateľ povinný adresoval na adresu info@hellspy.com, pričom na to môže využiť i poskytnutý formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 týchto Podmienok.
  2. Náklady na použitie komunikačných služieb zo strany Poskytovateľa nezvyšujú cenu Kreditu a sú do nej zahrnuté. Náklady komunikačných prostriedkov na diaľku na strane Používateľa hradí Používateľ.
  3. Reklamácie akéhokoľvek problému so Službami či platbou, či už ide o nepripísanie Kreditov, strhnutie nesprávnej sumy a pod., vybavuje Poskytovateľ na adrese info@hellspy.com. Používateľ je povinný uplatniť práva z chýb bezodkladne po zistení chyby či po tom, ako chybu pri vynaložení obvyklej starostlivosti mohol zistiť. Reklamácie Poskytovateľ vybavuje v čo najkratších lehotách, pravidelne do 24 hodín. Poskytovateľ urobí maximum pre kladné vybavenie reklamácie. Ostatné nároky na náhradu z chybného plnenia budú vybavené bez zbytočného odkladu a Poskytovateľ o výsledku reklamačného konania bude informovať Používateľa najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, keď bude reklamácia uznaná, bude Používateľovi pripísaný kredit vo výške zodpovedajúcej rozsahu chybne poskytnutých Služieb, pokiaľ Používateľ výslovne neuplatní iný nárok vyplývajúci pre neho zo zákona. Za chybu Služieb sa však nepovažuje nemožnosť prevziať požadovaný dátový súbor z dôvodu výpadku internetového pripojenia či technického zariadenia Používateľa, ani nesúlad obsahu dátového súboru s očakávaním používateľa. 
  4. Všetky spory vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, alebo ktoré vzniknú v súvislosti so Službami, sa bude Poskytovateľ snažiť vyriešiť zmierom. Používateľ má právo obrátiť sa so svojimi sťažnosťami na Českú obchodnú inšpekciu.
  5. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu, a to prostredníctvom žiadosti adresovanej Poskytovateľovi.
 6. Ochrana osobných údajov.
  1. Vykonaním Registrácie Používateľ udeľuje Poskytovateľovi ako správcovi v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých podľa Podmienok, a to najmä identifikačných a kontaktných údajov Používateľa, informácií o úkonoch Používateľa v rámci Služieb, informácií o platbách za Služby, záznamov o komunikácii medzi Používateľom a Poskytovateľom či informácií poskytnutých Používateľom iným spôsobom. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na účely identifikácie Používateľa pri používaní Služby alebo pri nákupe Kreditu, plnení práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, zasielania informácií a obchodných oznámení Poskytovateľom a na ďalšie účely súvisiace s činnosťou Poskytovateľa.  
  2. Používateľ môže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Oznámenie o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov môže Používateľ zaslať prostredníctvom elektronickej pošty info@hellpy.com. Osobné údaje Používateľa nevyhnutné pre poskytovanie Služieb však môže Poskytovateľ spracovávať i bez súhlasu Používateľa, pričom o rozsahu takto spracovávaných osobných údajov bude Poskytovateľ Používateľa vždy v konkrétnom prípade informovať.
  3. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov nad rámec osobných údajov nevyhnutných pre poskytovanie Služieb nie je Podmienkou pre uzavretie zmluvy ani pre riadne užívanie Služby.
  4. Osobné údaje nevyhnutné pre poskytovanie Služieb sú spracovávané do uplynutia premlčacej lehoty záväzkov vzniknutých z prípadného porušenia Podmienok či zmluvy. Ostatné osobné údaje sa spracúvajú do okamihu odvolania súhlasu so spracovaním zo strany Používateľa. V prípade, že sú niektoré údaje súčasťou účtovných alebo daňových dokladov, obdobie uchovávania týchto údajov sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
  5. Poskytovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Osobné údaje jednotlivých Používateľov sa spracúvajú automatizovane v elektronickej forme.
  6. Každý Používateľ má právo požiadať Poskytovateľa o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov, ktorá mu bude bez zbytočného odkladu sprostredkovaná. Za poskytnutie informácie je Poskytovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
  7. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže byť povinný poskytnúť údaje o Používateľovi na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. v rámci súdnych či správnych konaní).
  8. Používateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas s odovzdaním osobných údajov Používateľa tretím osobám, najmä obchodným partnerom Poskytovateľa a spol. I&Q Group, spol. s r.o., ktorí pre Poskytovateľa na zmluvnom základe zaisťujú vybrané činnosti v rámci plnenia ich povinností zo zmluvy či prevádzkovania Služby.
  9. V prípade SMS platby môže byť telefónne číslo použité na marketingové účely tretích strán. Používateľ výslovne súhlasí s využívaním oznámených kontaktov (e-mail, telefónne číslo) na účely šírenia obchodných oznámení, ktoré budú zahŕňať obchodné oznámenia týkajúce sa služieb Poskytovateľa, ako aj výrobkov a služieb tretích strán. Spracovaním týchto osobných údajov môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
  10. Používateľ týmto berie na vedomie a vyslovuje súhlas s tým, že v rámci Služieb môžu byť zobrazované reklamné a/alebo propagačné oznámenia Poskytovateľa a/alebo tretích osôb.
  11. Ak Používateľ zistí alebo sa domnieva, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať o vysvetlenie a vykonanie nápravy alebo je Používateľ tiež oprávnený podať podnet či sťažnosť na porušenie povinností stanovených zákonom pri spracovaní osobných údajov priamo Úradu na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky partnerského programu Hellspy.
  1. Používateľ, ktorý je účastníkom partnerského programu Hellspy (ďalej len ako „Partner“) je povinný chrániť dobrú povesť Poskytovateľa, postupovať vždy v súlade so záujmami Poskytovateľa a všeobecne konať vždy tak, aby nepoškodzoval záujmy Poskytovateľa. Partner predovšetkým nesmie uvádzať nepravdivé či zavádzajúce informácie o Službách a ich charaktere, uvádzať Používateľa či potenciálneho Používateľa Služieb do omylu o Službách a ich charaktere, ani lákať Používateľa či potenciálnych Používateľov Služieb na výhody, ktoré zo strany Poskytovateľa nie sú poskytované, príp. tieto výhody prezentovať klamlivým spôsobom.
  2. Partner je povinný pri propagácii Služieb rešpektovať a vždy uviesť (ak to zvolený formát propagácie umožňuje) skutočnosť, že Služby spočívajú len v poskytovaní služieb dátových prenosov (nahrávanie, uloženie, prevzatie) dátových súborov nahraných Používateľom a že Poskytovateľ neručí za kvalitu informácií uložených Používateľom.
  3. Partner je zároveň povinný pri propagácii Služieb rešpektovať, že Služby v žiadnom prípade nespočívajú v poskytovaní obsahu či konkrétnych súborov, ani nemajú konkurenčnú povahu voči službám spočívajúcim v poskytovaní obsahu, nemožno ich teda s takýmito službami porovnávať. Podľa uvedených skutočností teda Partner nesmie pri propagácii Služieb nepravdivo vyhlasovať, že:
   1. Služby spočívajú v poskytovaní obsahu (audio, video, softvér a pod.) či konkrétnych súborov, príp. umožňujú takýto obsah získať.
   2. Služby sú porovnateľné so službami spočívajúcimi v poskytovaní obsahu (audio, video, softvér a pod.), príp. sú výhodnejšie než tieto služby alebo tieto služby nahrádzajú.
   3. Služby či dátové súbory na nich uložené sú protiprávne.
  4. Partner je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky Poskytovateľom vyžiadané informácie a podklady o realizovaných či prebiehajúcich kampaniach Partnera, a to do 3 pracovných dní od doručenia takejto požiadavky Poskytovateľa Partnerovi.
  5. V prípade porušenia povinností Partnera je Partner povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o tomto porušení a podľa pokynov Poskytovateľa vykonať všetky kroky na minimalizáciu ujmy spôsobenej Poskytovateľovi, t. j. najmä zdržať sa ďalšieho porušovania Pravidiel partnerského programu Hellspy, upraviť či ukončiť propagačnú činnosť, modifikovať svoje webové stránky, odvolať či opraviť svoje predchádzajúce výroky a pod., a to na náklady Partnera. Ostatné nároky Poskytovateľa týmto nie sú dotknuté.
  6. Partner získava nárok na odmenu len v prípade, keď propagoval Služby v súlade s Podmienkami, najmä týmto článkom.
  7. V prípade, že Partner poruší Podmienky, nevzniká mu nárok na odmenu a je povinný vrátiť celú odmenu, ktorá mu bola zo strany Poskytovateľa uhradená, a to do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Poskytovateľa na vrátenie tejto odmeny.
 8. Záverečné ustanovenia.
  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť po zverejnení a stanoveným dňom určeným Poskytovateľom, ale vo vzťahu ku každému Používateľovi len v prípade, že Používateľ s takouto zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Používateľa sa považuje pokračovanie v používaní Služieb zo strany Používateľa i po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. Ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný zdržať sa používania Služieb po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. V záujme vylúčenia pochybností strany vyhlasujú, že Používateľ, ktorý sa už v minulosti zaregistroval v rámci používania Služieb pred dňom účinnosti týchto Podmienok a naďalej na základe pôvodnej registrácie používa Služby, sa stáva bez ďalšieho postupu Používateľom podľa týchto Podmienok.
  2. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení týchto Podmienok. Poskytovateľ v takom prípade nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
  3. Tieto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom sa riadia právnym poriadkom Českej V prípade súdneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Používateľom je príslušný všeobecný súd Poskytovateľa. Tieto Podmienky sú vyhotovené v českom jazyku a zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku. Česká verzia Podmienok je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Podmienok sú vyhotovené len pre informáciu.
  4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom podľa týchto podmienok môžu byť úplne alebo sčasti prevedené na tretie osoby podľa zákona 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení. Prevod práv a poviností zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom nemá vplyv na platnosť a učinnosť týchto Podmienok či zmlúv uzavretých medzi Užívateľom a Poskytovateľom podľa týchto Podmienok. Prevod práv a povinností podľa tohto ustanovenia bude Užívateľovi oznámený spôsobom pdľa čl. 8 odst. 1 týchto Podmienok.
  5. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Používateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (e-mailu).
  6. Tieto Podmienky používania služby Hellspy nadobúdajú účinnosť dňa 17. 3. 2017.

 
Spoločnosť Hellspy SE     


 

Príloha č. 1: Vzorový formulár pri odstúpení od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

 - Adresát: I&Q GROUP, spol. s r.o., so sídlom Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
 

- Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)
 

- Dátum objednania (*)/dátum doručenia (*)
 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)
 

- Dátum
 

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

Podmienky akcie Pošli sms

 1. Registrovaný používateľ služby Hellspy (ďalej tiež len „odosielateľ SMS“) môže podľa svojho uváženia, prostredníctvom Hellspy SMSbrány, bezplatne odoslať SMS správu na telefónne číslo do všetkých sietí mobilných operátorov, prostredníctvom ktorej bude príjemcovi doručená správa SMS (ďalej tiež len „príjemca SMS“) s ponukou využitia služieb Hellspy vrátane možnosti pripísania kreditu zdarma (ďalej tiež len „akcia Kredit zdarma“).
 2. V prípade, že príjemca SMS využije ponuku Hellspy a prevezme aspoň jeden súbor, dôjde k jednorazovému pripísaniu kreditu i na používateľský účet odosielateľa SMS, vo výške 300 až 2000 kreditov.
 3. Príjemca SMS získa od 500 do 3000 kreditov na prevzatie zo služby Hellspy.
 4. Každý príjemca SMS môže získať kredit zdarma len jeden raz. Opakované pokusy o pripísanie kreditu zdarma budú zo strany Poskytovateľa zablokované.
 5. Používateľ nie je oprávnený prostredníctvom Hellspy SMSbrány odoslať správu SMS na svoje telefónne číslo.
 6. Počet správ SMS, ktorý môže každý používateľ služby Hellspy v jednom mesiaci odoslať prostredníctvom Hellspy SMSbrány, je obmedzený na 1000 správ SMS.
 7. Ak používateľ poskytne v rámci akcie Kredit zdarma akékoľvek osobné či citlivé údaje, robí tak dobrovoľne na základe svojho uváženia. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za Používateľom zadané telefónne kontakty.
 8. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky ohľadne funkčnosti a dostupnosti zaslaných správ SMS.
 9. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných Podmienok používania služby Hellspy.

Pravidlá používateľskej videosúťaže

 1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE je spoločnosť Hellspy SE, so sídlom Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČ 28504631, zapísaná v: OR, vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka H 101.
 2. MIESTO a ČAS TRVANIA SÚŤAŽE: Súťaž sa začína 7.7.2015, odkedy je možné vkladať videá do súťažnej sekcie umiestnenej na adrese http://www.hellspy.cz/soutez/, http://www.hellspy.sk/sutaz/, http://www.stiahnito.sk/sutaz/ (ďalej tiež len „súťažné stránky“). Súťažné kolo potrvá do 31.8. 2015. Ďalej bude súťaž prebiehať formou samostatných súťažných kôl, keď na konci každého súťažného kola bude vyhodnotené najobľúbenejšie súťažné video. Seriál súťažných kôl končí oznámením usporiadateľa súťaže na súťažných stránkach, a to s predstihom najmenej jedného týždňa. Každé súťažné kolo, jeho tematiku, termín začatia a ukončenia vyhlási usporiadateľ na súťažných stránkach.
 3. PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom súťaže môže byť len plnoletá fyzická osoba s doručovacou adresou v Českej republike, ktorá splní ďalšie Podmienky podľa týchto pravidiel. Ak budú vo videu účinkovať neplnoleté osoby, môže toto video do súťaže prihlásiť len ich zákonný zástupca.
 4. VSTUP DO SÚŤAŽE: Účastník sa zapojí do súťaže tak, že sám nafilmuje súťažné video, ktoré v čase trvania súťaže nahrá na súťažné webové stránky. Cieľom je získať pre video čo najviac hlasov vo verejnom hlasovaní, a to formou počtu sledovaní. Pred vložením videa je účastník povinný zaregistrovať sa na stránkach http://www.hellspy.cz/, http://www.hellspy.sk/ alebo http://www.stiahnito.sk/, nahrať svoje video a ďalej je povinný potvrdiť znalosť týchto pravidiel a ich záväzné a bezvýhradné prijatie. Bez potvrdenia prijatia pravidiel účastníkom nie je účasť v súťaži možná. V prípade výhry je používateľ informovaný súkromnou správou v rámci svojho používateľského účtu, prípadne e-mailom vyplneným pri registrácii. Na prevzatie výhry musí používateľ uviesť svoje osobné údaje, ako je meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia a číslo účtu na vyplatenie výhry.
 5. PRIEBEH SÚŤAŽE: Nahrané súťažné videá budú zverejnené na súťažnej stránke http://www.hellspy.cz/soutez/uzivatelska-videa, http://www.hellspy.sk/sutaz/uzivatelske-videa, http://www.stiahnito.sk/sutaz/uzivatelske-videa, kde budú predložené na verejné hlasovanie, pričom rozhodujúcim faktorom je počet sledovaní súťažného videa. Pri verejnom hlasovaní zásadne platí, že sa započítavajú len tie hlasy, ktoré súťažiaci dostal na súťažných webových stránkach. Súťažiaci nesmie zverejniť viac ako 5 (päť) svojich videí za jeden deň. Organizátor si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania tejto zásady pomocou technických i iných prostriedkov a v prípade jej porušenia alebo dôvodného podozrenia na jej porušenie či obchádzanie je oprávnený vyradiť zvýhodneného účastníka zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie organizátora o takomto opatrení je konečné a usporiadateľ nie je povinný svoje dôvody preukazovať.
 6. URČENIE VÝHERCOV, VÝHRY: O výhercoch v súťaži rozhoduje počet sledovaní; výhercom sa stáva účastník, ktorého video získalo za súťažný týždeň najväčší počet sledovaní. Výherca súťaže získa výhru 20 000 Kč. V prípade rovnakého počtu sledovaní rozhoduje o výhercovi termín a čas nahrania videa – vyhráva súťažiaci, ktorý video do súťaže prihlásil skôr. Výherca súťaže bude vyhlásený do dvoch dní od skončení príslušného súťažného týždňa (kola), prípadne bude do piatich pracovných dní kontaktovaný usporiadateľom súťaže. Zoznam ďalších výher podľa poradia je uvedený na súťažných stránkach.
 7. OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHER: Na oznámenie výher budú použité kontakty, najmä e-mailová adresa, uvedené výhercom pri registrácii. Ak výherca nebude reagovať ani na opakovane zaslanú správu o výhre, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi. Výhry budú poukazované po dohode s výhercami prevodom na bankový účet výhercu a ďalej je výherca povinný urobiť krátky audiovizuálny záznam o prevzatí výhry na marketingové využitie usporiadateľa, a to podľa dispozícií usporiadateľa súťaže. Porušenie povinností výhercu podľa predchádzajúcej vety má za následok nepriznanie výhry výhercovi.
 8. VIDEÁ: Námetom videa musí byť video s tematikou aktuálneho kola súťaže. Na videu nesmú byť propagované žiadne značky – tieto videá budú zo súťaže vylúčené. Zo súťaže sú tiež zásadne vylúčené videá, ktoré sú podľa výlučného rozhodnutia organizátora protizákonné, porušujú práva tretích osôb, poškodzujú dobré meno usporiadateľa, sú nemravné, neslušné, zachytávajú protizákonné, neslušné či akékoľvek nezodpovedné konanie a vulgárny, sexuálny či inak pohoršujúci obsah. Videá musia priamo súvisieť so súťažou. Usporiadateľ apeluje na účastníkov, aby pri snímaní videa neporušovali zákony, neriskovali a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Organizátor je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s videami, ktoré podľa jeho rozhodnutia budú z akéhokoľvek uvedeného i iného dôvodu nevhodné, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí i o videách, ktoré sú pre súťaž technicky nepoužiteľné. Video nesmie byť väčšie ako 200 MB. 
 9. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Vstupom do súťaže vyjadruje účastník súťaže súhlas, aby jeho používateľské meno bolo zverejnené v prípade výhry a v rámci akcie na webe a tiež, aby usporiadateľ spracovával poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registrácii na marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) usporiadateľa v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov. Účastník, resp. výherca zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním oznámené osobné údaje boli počas jedného roku od začiatku súťaže použité a spracované v plnom rozsahu na účely uvedené vyššie i prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo odvolať svoj súhlas, a to písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu účastníkom môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry. Účastník má ďalej právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo opraviť, zablokovať alebo požadovať likvidáciu týchto údajov, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním organizátora porušené právo subjektu údajov na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Účastník má ďalej právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
 10. AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA: Účastník ručí za to a vyhlasuje, že je jediným autorom ním vloženého videa a že ním vložené video neporušuje žiadne práva tretích osôb (zobrazených osôb, spoluautorov či autorov diel zachytených vo videu, prípadne diel audiovizuálne použitých vrátane hudby) ani iné zákonné Podmienky. Pred vložením videa je účastník povinný overiť, že s jeho použitím v súťaži vedome súhlasili všetky tretie osoby, zoznámené s pravidlami tejto súťaže, a musí byť pripravený tento súhlas na výzvu organizátora doložiť, rovnako ako súhlas zákonného zástupcu neplnoletých osôb, ktoré v príspevku účinkujú. Účastník súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi na to, že ním odovzdané video vrátane mena autora bude zverejnené na internete v súvislosti s touto súťažou a bude predmetom verejného hlasovania a súťažné video môže byť využité v rámci všetkých reklamných a komunikačných kanálov usporiadateľa súťaže (napríklad na internete a pod.). Licencia sa udeľuje ako nevýhradná a časová neobmedzená. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnené video sa môže na internete šíriť mimo vôle organizátora a za takéto šírenie už organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú. Výhercovia sú povinní uzavrieť s usporiadateľom písomnú licenčnú zmluvu s vyššie uvedeným obsahom, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru a výhra im nebude vydaná.
 11. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
  1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených účastníkom v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel účastníkom je organizátor oprávnený neumožniť účastníkovi vstup do súťaže, prípadne ho zo súťaže vyradiť, resp. mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie organizátora o takomto opatrení je konečné.
  2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa či organizátora ani osoby im blízke.
  3. Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedajú za funkčnosť a dostupnosť súťažných stráne, doručenia správ či výher.
  4. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných webových stránkach, kde sú tak k dispozícii platné a úplné pravidlá.
  5. Tato súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani akokoľvek spojená so spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited a jej prevádzkovateľom. Všetky informácie o súťažiacich sa poskytujú len a len organizátorovi a usporiadateľovi súťaže, nie však uvedeným spoločnostiam.
  6. Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na súťažných stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne na účely zjednodušenia technického chodu stránok. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.
  7. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 12.8.2014.

Soubor se brzy začne stahovat